Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelésre jogosult adatai

Ki végzi az adatok kezelését?

Az adatkezelő neve: Auribusgemma Kft.

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 2.

telephelye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 24. földszint 6.

elérhetősége/mail/ telefon/postacím:
06304780095 / fullyukasztas@gmail.com / 1027 Budapest, Frankel Leó út 24. földszint 6.

képviselőjének neve: Poór Bálintné ügyvezető

Adatkezelés célja:

• Szerződéskötés

• marketing és reklámtevékenység a Megjelenés során.

Kezelt adatok köre:

• A Szerződéskötésünk az Ön alábbi személyes adatait kezeljük: teljes név, lakcím, kapcsolattartási címe. A kapcsolattartási cím lehet: telefonszám, e-mail cím, facebook – messenger , instagram profil (legalább egy magadása kötelező). Ezek az adatok szerződéskötésünk érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben Ön ezeknek az adatoknak a kezeléséhez nem járul hozzá, abban az esetben nem végzi el a Szolgáltató a szolgáltatást, mert nem tud Önnel szerződést kötni.

• A Megjelenés (vélemény, fotó, film) során: teljes név, lakcím, kapcsolattartási címe a 2.1. szerint, továbbá az ön véleménye, fotó, film a szolgáltatásról. Ezek az adatok a megjelenés érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben Ön ezeknek az adatoknak a kezeléséhez nem járul hozzá, abban az esetben nem vesz részt a Megjelenésben.

Milyen adatkezelési tevékenységet végezünk az ügyfelek adataival?

Az Ön adataival többféle adatkezelést is végzünk.

• A szerződéskötésünkkor az Ön adatait a szerződéskötés érdekében rögzítjük, azt papír alapú szerződésen, és elektronikus dokumentumban elmentve számítógépen tároljuk. Amennyiben a szerződés teljesítésével kapcsolatban levelet vagy üzenetet küld, akkor ezt az adott Platform jellegétől függően rögzítjük, tároljuk.

• A Megjelenéshez hozzájáruló nyilatkozat felvétele során a megjelölt adatokat rögzítjük, majd azokat papír alapon tároljuk.

• A Megjelenés során a fotót, filmet a hozzájárulása szerint és véleményt a jelen tájékoztató szerint a megjelölt internetes közösségi oldalainkon is közzétesszük.

Mi az adatkezelés jogalapja?

• Szerződéskötés során: a szerződés

• Megjelenés során: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását az erről szóló nyilatkozaton teheti meg.

Hozzájárulásának visszavonása:

A hozzájárulását bármikor jogosult indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni írásban postai úton vagy az alábbi e-mail címen: fullyukasztas@gmail.com A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés késedelem nélkül megszüntetjük és a közzétett bejegyzést töröljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatóval megkötött szerződésével összefüggő adatkezelés, a kapcsolattartás során keletkezett adatokat a szerződés megkötésétől számított elévülési idő elteltéig, 1 évig őrizzük, ezért a szerződés alapján kezelt adatok törlését a Megjelenés hozzájárulás visszavonása esetén nem töröljük automatikusan.

Kikkel kerülnek közlésre a személyes adatok?

A közzétett fotó, film és vélemény név nélkül az internetes közösségi felületet használó felhasználókkal kerülnek közlésre.

Meddig kezeljük az adatokat?

A bejegyzésekben szereplő adatok kezelése a bejegyzés törléséig tart, ezek időtartama a szerződéssel összefüggésben elévülési idő eltelte + 6 hónap, a Megjelenés esetén a Megjelenés forrásanyagának elkészültétől számított 12+6 hónap.

Milyen jogai vannak az adatok kezelésével kapcsolatban?

• A személyes adatokhoz való hozzáférés joga:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy a személyes adatokhoz és a lényeges információkhoz hozzáférést kapjon.

• A személyes adatok helyesbítése:

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

• A személyes adatok törléséhez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a törvényben foglalt okok esetén, de különösen az alábbi esetekben:

-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-Ön visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

-a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

Amennyiben az Ön adatait a bejegyzés közzétételével már nyilvánosságra hoztuk, úgy az adatok törlése mellett szükség esetén az általunk elvárható módon intézkedünk a közösségi felületek szolgáltatójánál is az adatok törlése iránt.

• Tiltakozhat az személyes adatok kezelése ellen:

- Az adatok kezelésének korlátozásához való jog:

Korlátozzuk az adatkezelést a következő esetek bármelyikében:

• ha ön vitatja az adatok pontosságát, abban az esetben az általunk végzett ellenőrzés, maximum 30 nap alatt

• az adatkezelésünk jogellenességére hivatkozik, és kéri a korlátozást a törlés helyett

• nekünk már nem szükséges az adatkezeléshez az adat, de ön igényli az adatkezelés korlátozását igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

• tiltakozott az adatkezelés ellen, és mi megvizsgáljuk, hogy a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerinti vizsgálatot elvégezzük

A korlátozás feloldásáról Önt értesítjük.

• Az adathordozhatósághoz való joga:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

• Hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön jogosult az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ezen jog, azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

• Panaszjog:

Ön panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 tel.: 06-1-391-1400, továbbá a lakhelye szerinti törvényszéken eljárást indíthat. Kérjük, hogy a panaszát első sorban Szolgáltatónknál terjessze elő, mindenben együtt fogunk Önnel működni, a panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk, és azon a módon (postai, elektronikus út) a címen adjuk meg válaszunkat, ahogy panasza beérkezett. Kérjük, hogy azonosítható módon jelentse be a panaszát, ennek kivizsgálásához azonosítása érdekében a szükséges adatokat megkérhetjük. Azonosíthatatlan bejelentése esetén sajnos nem tudjuk panaszát kivizsgálni.

Székesfehérvár, 2022.01.01.Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelésre jogosult adatai

Ki végzi az adatok kezelését?

Az adatkezelő neve: Auribusgemma Kft.

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 2.

telephelye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 2

elérhetősége/mail/ telefon/postacím:
06304780095 / fullyukasztas@gmail.com / 8000 Székesfehérvár, Piac tér 2

képviselőjének neve: Poór Bálintné ügyvezető

Adatkezelés célja:

• Szerződéskötés

• marketing és reklámtevékenység a Megjelenés során.

Kezelt adatok köre:

• A Szerződéskötésünk az Ön alábbi személyes adatait kezeljük: teljes név, lakcím, kapcsolattartási címe. A kapcsolattartási cím lehet: telefonszám, e-mail cím, facebook – messenger , instagram profil (legalább egy magadása kötelező). Ezek az adatok szerződéskötésünk érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben Ön ezeknek az adatoknak a kezeléséhez nem járul hozzá, abban az esetben nem végzi el a Szolgáltató a szolgáltatást, mert nem tud Önnel szerződést kötni.

• A Megjelenés (vélemény, fotó, film) során: teljes név, lakcím, kapcsolattartási címe a 2.1. szerint, továbbá az ön véleménye, fotó, film a szolgáltatásról. Ezek az adatok a megjelenés érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben Ön ezeknek az adatoknak a kezeléséhez nem járul hozzá, abban az esetben nem vesz részt a Megjelenésben.

Milyen adatkezelési tevékenységet végezünk az ügyfelek adataival?

Az Ön adataival többféle adatkezelést is végzünk.

• A szerződéskötésünkkor az Ön adatait a szerződéskötés érdekében rögzítjük, azt papír alapú szerződésen, és elektronikus dokumentumban elmentve számítógépen tároljuk. Amennyiben a szerződés teljesítésével kapcsolatban levelet vagy üzenetet küld, akkor ezt az adott Platform jellegétől függően rögzítjük, tároljuk.

• A Megjelenéshez hozzájáruló nyilatkozat felvétele során a megjelölt adatokat rögzítjük, majd azokat papír alapon tároljuk.

• A Megjelenés során a fotót, filmet a hozzájárulása szerint és véleményt a jelen tájékoztató szerint a megjelölt internetes közösségi oldalainkon is közzétesszük.

Mi az adatkezelés jogalapja?

• Szerződéskötés során: a szerződés

• Megjelenés során: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását az erről szóló nyilatkozaton teheti meg.

Hozzájárulásának visszavonása:

A hozzájárulását bármikor jogosult indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni írásban postai úton vagy az alábbi e-mail címen: fullyukasztas@gmail.com A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés késedelem nélkül megszüntetjük és a közzétett bejegyzést töröljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatóval megkötött szerződésével összefüggő adatkezelés, a kapcsolattartás során keletkezett adatokat a szerződés megkötésétől számított elévülési idő elteltéig, 1 évig őrizzük, ezért a szerződés alapján kezelt adatok törlését a Megjelenés hozzájárulás visszavonása esetén nem töröljük automatikusan.

Kikkel kerülnek közlésre a személyes adatok?

A közzétett fotó, film és vélemény név nélkül az internetes közösségi felületet használó felhasználókkal kerülnek közlésre.

Meddig kezeljük az adatokat?

A bejegyzésekben szereplő adatok kezelése a bejegyzés törléséig tart, ezek időtartama a szerződéssel összefüggésben elévülési idő eltelte + 6 hónap, a Megjelenés esetén a Megjelenés forrásanyagának elkészültétől számított 12+6 hónap.

Milyen jogai vannak az adatok kezelésével kapcsolatban?

• A személyes adatokhoz való hozzáférés joga:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy a személyes adatokhoz és a lényeges információkhoz hozzáférést kapjon.

• A személyes adatok helyesbítése:

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

• A személyes adatok törléséhez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a törvényben foglalt okok esetén, de különösen az alábbi esetekben:

-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-Ön visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

-a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

Amennyiben az Ön adatait a bejegyzés közzétételével már nyilvánosságra hoztuk, úgy az adatok törlése mellett szükség esetén az általunk elvárható módon intézkedünk a közösségi felületek szolgáltatójánál is az adatok törlése iránt.

• Tiltakozhat az személyes adatok kezelése ellen:

- Az adatok kezelésének korlátozásához való jog:

Korlátozzuk az adatkezelést a következő esetek bármelyikében:

• ha ön vitatja az adatok pontosságát, abban az esetben az általunk végzett ellenőrzés, maximum 30 nap alatt

• az adatkezelésünk jogellenességére hivatkozik, és kéri a korlátozást a törlés helyett

• nekünk már nem szükséges az adatkezeléshez az adat, de ön igényli az adatkezelés korlátozását igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

• tiltakozott az adatkezelés ellen, és mi megvizsgáljuk, hogy a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerinti vizsgálatot elvégezzük

A korlátozás feloldásáról Önt értesítjük.

• Az adathordozhatósághoz való joga:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

• Hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön jogosult az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ezen jog, azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

• Panaszjog:

Ön panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 tel.: 06-1-391-1400, továbbá a lakhelye szerinti törvényszéken eljárást indíthat. Kérjük, hogy a panaszát első sorban Szolgáltatónknál terjessze elő, mindenben együtt fogunk Önnel működni, a panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk, és azon a módon (postai, elektronikus út) a címen adjuk meg válaszunkat, ahogy panasza beérkezett. Kérjük, hogy azonosítható módon jelentse be a panaszát, ennek kivizsgálásához azonosítása érdekében a szükséges adatokat megkérhetjük. Azonosíthatatlan bejelentése esetén sajnos nem tudjuk panaszát kivizsgálni.

Székesfehérvár, 2022.01.01.

Árak

A szolgáltatások költségei


Az árakról szívesen adok bővebb tájékoztatást egy személyes vagy telefonos konzultáció után, illetve örömmel válaszolok e-mailben történő megkeresésükre is.

Árak érvényesek: 2024.01.01-től.

 

Hírek, információk

Legfrissebb bejegyzések


Fülbevaló Webáruház

Fülbevaló Webáruház

Baba, gyermek arany és Studex Sensitive nikkelmentes orvosi fém csere fülbevalók

Fül piercingek, fülbevaló sorozatok

Fül piercingek, fülbevaló sorozatok

Az utókezelés nagyon fontos a probléma mentes gyógyulás érdekében.

Pontos utókezelési tanácsok

Pontos utókezelési tanácsok

Fontos tanácsok, információk a problémák elkerülésének érdekében

Akupunktúra és a füllyukasztás

Akupunktúra és a füllyukasztás

A fülbelövés egy esztétikai szolgáltatás, az akupunktúrás kezelés egy gyógymód.

Videók

NÉZZEN MEG MUNKA KÖZBEN


További videók megtekintéséért keresse fel Youtube csatornámat: https://www.youtube.com/user/fullyukasztas01/