Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelésre jogosult adatai

Ki végzi az adatok kezelését?

Az adatkezelő neve: Auribusgemma Kft.

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 2.

telephelye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 24. földszint 6.

elérhetősége/mail/ telefon/postacím:
06304780095 / fullyukasztas@gmail.com / 1027 Budapest, Frankel Leó út 24. földszint 6.

képviselőjének neve: Poór Bálintné ügyvezető

Adatkezelés célja:

• Szerződéskötés

• marketing és reklámtevékenység a Megjelenés során.

Kezelt adatok köre:

• A Szerződéskötésünk az Ön alábbi személyes adatait kezeljük: teljes név, lakcím, kapcsolattartási címe. A kapcsolattartási cím lehet: telefonszám, e-mail cím, facebook – messenger , instagram profil (legalább egy magadása kötelező). Ezek az adatok szerződéskötésünk érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben Ön ezeknek az adatoknak a kezeléséhez nem járul hozzá, abban az esetben nem végzi el a Szolgáltató a szolgáltatást, mert nem tud Önnel szerződést kötni.

• A Megjelenés (vélemény, fotó, film) során: teljes név, lakcím, kapcsolattartási címe a 2.1. szerint, továbbá az ön véleménye, fotó, film a szolgáltatásról. Ezek az adatok a megjelenés érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben Ön ezeknek az adatoknak a kezeléséhez nem járul hozzá, abban az esetben nem vesz részt a Megjelenésben.

Milyen adatkezelési tevékenységet végezünk az ügyfelek adataival?

Az Ön adataival többféle adatkezelést is végzünk.

• A szerződéskötésünkkor az Ön adatait a szerződéskötés érdekében rögzítjük, azt papír alapú szerződésen, és elektronikus dokumentumban elmentve számítógépen tároljuk. Amennyiben a szerződés teljesítésével kapcsolatban levelet vagy üzenetet küld, akkor ezt az adott Platform jellegétől függően rögzítjük, tároljuk.

• A Megjelenéshez hozzájáruló nyilatkozat felvétele során a megjelölt adatokat rögzítjük, majd azokat papír alapon tároljuk.

• A Megjelenés során a fotót, filmet a hozzájárulása szerint és véleményt a jelen tájékoztató szerint a megjelölt internetes közösségi oldalainkon is közzétesszük.

Mi az adatkezelés jogalapja?

• Szerződéskötés során: a szerződés

• Megjelenés során: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását az erről szóló nyilatkozaton teheti meg.

Hozzájárulásának visszavonása:

A hozzájárulását bármikor jogosult indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni írásban postai úton vagy az alábbi e-mail címen: fullyukasztas@gmail.com A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés késedelem nélkül megszüntetjük és a közzétett bejegyzést töröljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatóval megkötött szerződésével összefüggő adatkezelés, a kapcsolattartás során keletkezett adatokat a szerződés megkötésétől számított elévülési idő elteltéig, 1 évig őrizzük, ezért a szerződés alapján kezelt adatok törlését a Megjelenés hozzájárulás visszavonása esetén nem töröljük automatikusan.

Kikkel kerülnek közlésre a személyes adatok?

A közzétett fotó, film és vélemény név nélkül az internetes közösségi felületet használó felhasználókkal kerülnek közlésre.

Meddig kezeljük az adatokat?

A bejegyzésekben szereplő adatok kezelése a bejegyzés törléséig tart, ezek időtartama a szerződéssel összefüggésben elévülési idő eltelte + 6 hónap, a Megjelenés esetén a Megjelenés forrásanyagának elkészültétől számított 12+6 hónap.

Milyen jogai vannak az adatok kezelésével kapcsolatban?

• A személyes adatokhoz való hozzáférés joga:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy a személyes adatokhoz és a lényeges információkhoz hozzáférést kapjon.

• A személyes adatok helyesbítése:

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

• A személyes adatok törléséhez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a törvényben foglalt okok esetén, de különösen az alábbi esetekben:

-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-Ön visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

-a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

Amennyiben az Ön adatait a bejegyzés közzétételével már nyilvánosságra hoztuk, úgy az adatok törlése mellett szükség esetén az általunk elvárható módon intézkedünk a közösségi felületek szolgáltatójánál is az adatok törlése iránt.

• Tiltakozhat az személyes adatok kezelése ellen:

- Az adatok kezelésének korlátozásához való jog:

Korlátozzuk az adatkezelést a következő esetek bármelyikében:

• ha ön vitatja az adatok pontosságát, abban az esetben az általunk végzett ellenőrzés, maximum 30 nap alatt

• az adatkezelésünk jogellenességére hivatkozik, és kéri a korlátozást a törlés helyett

• nekünk már nem szükséges az adatkezeléshez az adat, de ön igényli az adatkezelés korlátozását igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

• tiltakozott az adatkezelés ellen, és mi megvizsgáljuk, hogy a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerinti vizsgálatot elvégezzük

A korlátozás feloldásáról Önt értesítjük.

• Az adathordozhatósághoz való joga:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

• Hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön jogosult az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ezen jog, azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

• Panaszjog:

Ön panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 tel.: 06-1-391-1400, továbbá a lakhelye szerinti törvényszéken eljárást indíthat. Kérjük, hogy a panaszát első sorban Szolgáltatónknál terjessze elő, mindenben együtt fogunk Önnel működni, a panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk, és azon a módon (postai, elektronikus út) a címen adjuk meg válaszunkat, ahogy panasza beérkezett. Kérjük, hogy azonosítható módon jelentse be a panaszát, ennek kivizsgálásához azonosítása érdekében a szükséges adatokat megkérhetjük. Azonosíthatatlan bejelentése esetén sajnos nem tudjuk panaszát kivizsgálni.

Székesfehérvár, 2022.01.01.Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelésre jogosult adatai

Ki végzi az adatok kezelését?

Az adatkezelő neve: Auribusgemma Kft.

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 2.

telephelye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 2

elérhetősége/mail/ telefon/postacím:
06304780095 / fullyukasztas@gmail.com / 8000 Székesfehérvár, Piac tér 2

képviselőjének neve: Poór Bálintné ügyvezető

Adatkezelés célja:

• Szerződéskötés

• marketing és reklámtevékenység a Megjelenés során.

Kezelt adatok köre:

• A Szerződéskötésünk az Ön alábbi személyes adatait kezeljük: teljes név, lakcím, kapcsolattartási címe. A kapcsolattartási cím lehet: telefonszám, e-mail cím, facebook – messenger , instagram profil (legalább egy magadása kötelező). Ezek az adatok szerződéskötésünk érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben Ön ezeknek az adatoknak a kezeléséhez nem járul hozzá, abban az esetben nem végzi el a Szolgáltató a szolgáltatást, mert nem tud Önnel szerződést kötni.

• A Megjelenés (vélemény, fotó, film) során: teljes név, lakcím, kapcsolattartási címe a 2.1. szerint, továbbá az ön véleménye, fotó, film a szolgáltatásról. Ezek az adatok a megjelenés érdekében kerülnek kezelésre. Amennyiben Ön ezeknek az adatoknak a kezeléséhez nem járul hozzá, abban az esetben nem vesz részt a Megjelenésben.

Milyen adatkezelési tevékenységet végezünk az ügyfelek adataival?

Az Ön adataival többféle adatkezelést is végzünk.

• A szerződéskötésünkkor az Ön adatait a szerződéskötés érdekében rögzítjük, azt papír alapú szerződésen, és elektronikus dokumentumban elmentve számítógépen tároljuk. Amennyiben a szerződés teljesítésével kapcsolatban levelet vagy üzenetet küld, akkor ezt az adott Platform jellegétől függően rögzítjük, tároljuk.

• A Megjelenéshez hozzájáruló nyilatkozat felvétele során a megjelölt adatokat rögzítjük, majd azokat papír alapon tároljuk.

• A Megjelenés során a fotót, filmet a hozzájárulása szerint és véleményt a jelen tájékoztató szerint a megjelölt internetes közösségi oldalainkon is közzétesszük.

Mi az adatkezelés jogalapja?

• Szerződéskötés során: a szerződés

• Megjelenés során: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását az erről szóló nyilatkozaton teheti meg.

Hozzájárulásának visszavonása:

A hozzájárulását bármikor jogosult indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni írásban postai úton vagy az alábbi e-mail címen: fullyukasztas@gmail.com A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelés késedelem nélkül megszüntetjük és a közzétett bejegyzést töröljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatóval megkötött szerződésével összefüggő adatkezelés, a kapcsolattartás során keletkezett adatokat a szerződés megkötésétől számított elévülési idő elteltéig, 1 évig őrizzük, ezért a szerződés alapján kezelt adatok törlését a Megjelenés hozzájárulás visszavonása esetén nem töröljük automatikusan.

Kikkel kerülnek közlésre a személyes adatok?

A közzétett fotó, film és vélemény név nélkül az internetes közösségi felületet használó felhasználókkal kerülnek közlésre.

Meddig kezeljük az adatokat?

A bejegyzésekben szereplő adatok kezelése a bejegyzés törléséig tart, ezek időtartama a szerződéssel összefüggésben elévülési idő eltelte + 6 hónap, a Megjelenés esetén a Megjelenés forrásanyagának elkészültétől számított 12+6 hónap.

Milyen jogai vannak az adatok kezelésével kapcsolatban?

• A személyes adatokhoz való hozzáférés joga:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy a személyes adatokhoz és a lényeges információkhoz hozzáférést kapjon.

• A személyes adatok helyesbítése:

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

• A személyes adatok törléséhez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a törvényben foglalt okok esetén, de különösen az alábbi esetekben:

-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-Ön visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

-a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

Amennyiben az Ön adatait a bejegyzés közzétételével már nyilvánosságra hoztuk, úgy az adatok törlése mellett szükség esetén az általunk elvárható módon intézkedünk a közösségi felületek szolgáltatójánál is az adatok törlése iránt.

• Tiltakozhat az személyes adatok kezelése ellen:

- Az adatok kezelésének korlátozásához való jog:

Korlátozzuk az adatkezelést a következő esetek bármelyikében:

• ha ön vitatja az adatok pontosságát, abban az esetben az általunk végzett ellenőrzés, maximum 30 nap alatt

• az adatkezelésünk jogellenességére hivatkozik, és kéri a korlátozást a törlés helyett

• nekünk már nem szükséges az adatkezeléshez az adat, de ön igényli az adatkezelés korlátozását igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

• tiltakozott az adatkezelés ellen, és mi megvizsgáljuk, hogy a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerinti vizsgálatot elvégezzük

A korlátozás feloldásáról Önt értesítjük.

• Az adathordozhatósághoz való joga:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

• Hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön jogosult az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ezen jog, azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

• Panaszjog:

Ön panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 tel.: 06-1-391-1400, továbbá a lakhelye szerinti törvényszéken eljárást indíthat. Kérjük, hogy a panaszát első sorban Szolgáltatónknál terjessze elő, mindenben együtt fogunk Önnel működni, a panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk, és azon a módon (postai, elektronikus út) a címen adjuk meg válaszunkat, ahogy panasza beérkezett. Kérjük, hogy azonosítható módon jelentse be a panaszát, ennek kivizsgálásához azonosítása érdekében a szükséges adatokat megkérhetjük. Azonosíthatatlan bejelentése esetén sajnos nem tudjuk panaszát kivizsgálni.

Székesfehérvár, 2022.01.01.

Árak

A szolgáltatások költségei


Az árakról szívesen adok bővebb tájékoztatást egy személyes vagy telefonos konzultáció után, illetve örömmel válaszolok e-mailben történő megkeresésükre is.

Hírek, információk

Legfrissebb bejegyzések


Fülbevaló Webáruház

Fülbevaló Webáruház

Baba, gyermek arany és Studex Sensitive nikkelmentes orvosi fém csere fülbevalók

Fül piercingek, fülbevaló sorozatok

Fül piercingek, fülbevaló sorozatok

Az utókezelés nagyon fontos a probléma mentes gyógyulás érdekében.

Pontos utókezelési tanácsok

Pontos utókezelési tanácsok

Fontos tanácsok, információk a problémák elkerülésének érdekében

Akupunktúra és a füllyukasztás

Akupunktúra és a füllyukasztás

A fülbelövés egy esztétikai szolgáltatás, az akupunktúrás kezelés egy gyógymód.

Videók

NÉZZEN MEG MUNKA KÖZBEN


További videók megtekintéséért keresse fel Youtube csatornámat: https://www.youtube.com/user/fullyukasztas01/